Odsávání z robotických ( svařovacích )  linek

TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA

 

 Vážení

 Na základě vaší poptávky Vám vypracujeme  cenovou a technickou nabídku na realizaci odsávání dle vašeho zadání.

Požadavky odběratele :

Odsáváním vzduchu zajistit vyhovující pracovní podmínky na pracovišti.

Místní podmínky :

Potrubí odsávaného vzduchu bude ukončeno ve zhruba ve výši 4,0 m nad podlahou haly.

Připojení na nové odsávací a přívodní potrubí centrální vzduchotechniky :

Navrhujeme v naší projektové dokumentaci připravit místa  - body pro napojení centrálního potrubí.

 

Návrh řešení :

Odsávání bude u pozic GEO se svářecími roboty provedeno odsávacími zákryty (OZ). U pevných svařovacích kleští (SK) a robot. svař. kleští (RK) a u pracovišť s ručními přípravky (RP) bude provedeno místní odsávání (MO).

 

Odsávací zákryty

Veškeré zákryty budou provedeny z pozinkovaného plechu. Odsávací hrdla od zákrytů budou kruhová umožňující napojení spiro potrubí. Veškeré konce potrubí určené k připojení na centrální potrubí budou opatřena regulačními klapkami. Provedení a osazení zákrytů bude respektovat pracovní výšky ramen robotů a velikost pracovní plochy. Umístění zákrytů bude respektovat polohy vynášecích drah karoserií.

 

Místní odsávání

Místní odsávání bude provedeno pomocí odsávacích nástavců zhotovených z kruhového potrubí.

 

Upevnění vzduchotechniky

Upevnění odsávacích zákrytů bude provedeno zavěšením na střešní konstrukci haly.K tomuto   účelu  budou použity tenkostěnné ocelové profily položené na střešní vazníky.

Upevnění místního  odsávání bude provedeno k technologickému zařízení a k podlaze. Předložená nabídka je včetně  těchto upevňovacích konstrukcí.

 

Děkujeme Vám za poptávku a těšíme se na další spolupráci.

podpis

 

 


odsávací přípravky odsávací zákryty
Odsávací přípravky Odsávací zákryty

Rauchabsaugung      - Entwurf der Lösung  -   Angebot                               

 

 Sehr geehrte,

auf Grund Ihrer Nachfrage legen wir Ihnen ein vorläufiges Preisangebot vor. Für genaueres Angebot schlagen wir die Besprechung vor Ort vor.

 

Anforderungen des Abnehmers:

Entsprechende Arbeitsbedingungen auf dem Arbeitsplatz durch die Absaugung der Luft sicherstellen.

 

Örtliche Bedingungen – bestehender Zustand:

Die Saug- und Luftleitung wird in der Höhe von 4,5 m über dem Hallenfußboden beendet. Der Anschluss an die neue Ab- und Zuluftleitung der Lufttechnik ist kein Gegenstand dieses Angebots.

Weite wird die Absaugungsleitung mit  mit Hauptabsaugungspunkten ( Zentralen )

verbünden.

 

Entwurf der Lösung

Die Absaugung wird bei den stabilen Positionen mit den Schweißrobotern mit Absaugabdeckungen (AA) ausgeführt. Bei den festen Schweißzangen (SZ) und den

robotisierten Schweißzangen (RSZ) sowie bei den Arbeitsplätzen mit den Handvorrichtungen (HV) wird eine lokale Absaugung (LA) ausgeführt.

 

Absaugungsabdeckungen

Alle Abdeckungen werden aus verzinktem Blech ausgeführt. Die Saugstutzen an den Abdeckungen werden die Ringform haben und den Anschluss der Spiro-Leitung ermöglichen. Alle zum Anschluss an die Zentralleitung vorgesehenen Leitungsenden werden mit Regelklappen versehen. Die Ausführung und die Installation der Abdeckungen werden die Arbeitshöhen der Roboterarme und die Größe der Arbeitsfläche berücksichtigen. Die Situierung der Schutzabdeckungen wird die Positionen der Karosserie-Austragungsbahnen berücksichtigen.

Hauben nach VW ( Wolfsburg )

odsávání

Lokale Absaugung

Die Lokale Absaugung wird mit Hilfe von Saugaufsätzen ausgeführt, die aus Rundrohren hergestellt werden.

Befestigung der Lufttechnik

Die Befestigung der Absaugschutzabdeckungen erfolgt durch die Aufhängung auf die Dachkonstruktion der Halle. Dazu werden dünnwandige Stahlprofile verwendet, die auf die Dachbinder gelegt werden. Die lokale Absaugung wird an die technologischen Einrichtungen und den Fußboden befestigt. Das vorgelegte Angebot ist einschließlich dieser Befestigungskonstruktionen.

 

Ing. Martin Klinger, Ing.Jiří Hoďak

           

In Liberec 22. 12. 2013,    Mit freundlichen Grüßen

podpis2

Ing. Martin Klinger

Geschäftsführer der Gesellschaft